Marketingové komunikace

CHARAKTERISTIKA OBORU:

Profesně zaměřený bakalářský studijní program Marketingové komunikace vyplňuje (doplňuje) znalostní segment z oblasti vzdělávání mediální a komunikační studia. Studijní program vychází z nových potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se svými zákazníky, klienty, partnery a jinými stakeholdry, zejména při využití online médií a to prakticky ve všech oblastech současné společenské reality.

Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče a to velmi často i z pohledu dalšího rozvoje společnosti do značné míry vliv negativní. Proto je koncepce předkládaného studijním programu zaměřena nejen na osvojení žádoucích teoretických znalostí a profesních kompetencí, ale i na etickou stránku marketingových komunikací s jejich vlivem, v dnešní době turbulentních změn, nejen do oblasti marketingu a marketingových komunikacích, ale i na změny celospolečenské

Studijní program je koncipován tak, aby bylo možné pokračovat i na navazujícím magisterském stupni této oblasti vzdělávání. Studijní program je tvořen teoretickými a odbornými předměty profilujícími profesně absolventa. Na část předmětů nezbytného teoretického základu tak navazují odborné, profilující předměty orientované na marketingovou komunikaci s důrazem na digitální média. Následně, prostřednictvím povinně volitelných předmětů mohou studenti získávat nové odborné poznatky v oblasti své profilace a zájmu.

Studenti v průběhu studia nezískají pouze rozsáhlé teoretické znalosti, ale i zkušenosti a kompetence dané úzkým propojením komunikační teorie a praxe, kterou navrhovaný studijní program nabízí.

Praktická orientace studijního programu je tvořena jednak výukou špičkových odborníků z praxe v řadě profilujících předmětů, jednak řízenou praxí v závěru studia a prostřednictvím dalších praktických předmětů (Praxe v komunikační agentuře, Školní komunikační agentura) a zejména konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů, které plán tvoří a který se váže na aktuální praxi českých i zahraničních firem v oblasti marketingu a marketingových komunikací.

PROČ Marketingové komunikace na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Profesně zaměřené studium spojené s praxí.
 • V rámci výuky si studenti ve vybraných předmětech vyzkouší práci na reálných zadáních. V rámci těchto zadání již naši studenti získali ocenění v podobě druhého místa v soutěži Kofola – KREATON na vytvoření neotřelého reklamního konceptu s fotografií, sloganem a s 10 vteřinovým videem.
 • Seznámíte se s týmem zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Naučíme vás MARKETINGOVĚ KOMUNIKOVAT, „protože účelem podnikání je vytvořit zákazníka. Podnik má dvě – a pouze dvě základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace přinášejí výsledky, všechno ostatní jsou náklady. Marketing je rozlišovací a jedinečná funkce podnikání“, Peter F. Drucker.
 • Studentská komunikační agentura s multimediálním pracovištěm.
 • Vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium – Ostrava, Praha): Březen 2021

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium Ostrava, Praha, Brno): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční – (Ostrava), Kombinovaná – (Ostrava, Praha, Brno)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Ostrava, Praha, Brno

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny:  studijni-oddeleni  nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Profil absolventa

Profil absolventa studijního programu Marketingové komunikace vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na dodržování nejen platných zákonů, ale i etického chování.

Absolvent studijního programu Marketingové komunikace si osvojí následující všeobecné kompetence:

 • schopnost všestranné a účinné komunikace v českém jazyce, jeho kultivované užívání jak ve formě ústní, tak i ve formě písemné;
 • komunikativní schopnosti v oblasti obecné i odborné v jazyce anglickém a jeho využití při samostatném jednání;
 • schopnost samostatného tvořivého myšlení a analytický a systémový přístup při řešení problémů a volby optimálnějších a kvalitních alternativ, zejména v oblasti marketingových komunikací;
 • schopnost týmové práce, spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních a druhých lidí jakož i získání předpokladů pro postupné získávání vlastností nutných pro vedení menších týmů lidí včetně jejich motivace;
 • vytváření hierarchie životních hodnot, schopnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost s uvědoměním si nutnosti podřízení vlastních zájmů základním principům demokratické společnosti;
 • schopnost soužití s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, rozdílným kulturám a duchovním hodnotám;
 • dodržování a prosazování etických principů a chování, a to nejen v oblasti marketingové komunikace.

V oblasti odborné a speciální získá:

 • znalosti médií, jejich vývoje, výzkumu, tvorby jakož i s hlavními kategoriemi mediálních produktů;
 • základy teorie marketingových komunikací s důrazem na potřeby praxe;
 • profesní kompetence v oblasti reklamy, PR, prodeje a dalších forem marketingových komunikací výrobků a služeb, jejich distribuce a umístění na trhu, propagace institucí a organizací neziskového sektoru a to při efektivním využití jak tradičních, tak zejména i nových, digitálních médií;
 • znalosti mediálního a autorského práva nutné pro výkon práce v oblasti komplexu marketingových komunikací;
 • dle vlastního zájmu a profilace si může student osvojit znalosti zahájení vlastního podnikání, komunikace v prostředí B2B či politické komunikace, stejně jako prostřednictvím dalších volitelných předmětů se specifikami komunikace v oblasti cestovního ruchu, sportu a kultury;
 • znalosti spojené s fungováním podniku a podnikáním, zejména v souvislosti se studovaným oborem a to především v oblastech zahájení podnikání, právních forem, způsobu hospodaření, daňových povinností, plánování aktivit, jejich řízení, znalost právních norem spojených s podnikáním atd.;
 • schopnosti plně participovat na plánování, organizování, řízení a vyhodnocování projektů z oblasti marketingových komerčních i nekomerčních komunikací;
 • schopnosti osobního vyjednávání nejen s domácími ale i zahraničními partnery a zákazníky;
 • znalosti snižování nákladů na komunikaci organizace s veřejností či jinými organizacemi s důrazem na efektivní a účinné využívání digitálních médií;
 • schopnosti využít ve prospěch organizace své vědomosti a dovednosti v získávání a využívání sociálně-ekonomických informací, jednak plynoucích jak z trhu a sociálního prostředí, tak i vnitřního prostředí organizace;
 • schopnost obsahové analýzy komerčních a nekomerčních komunikátů včetně vyhodnocení a zpracování závěrů pro plánování a rozhodování v oblasti mediální a komunikační praxe;
 • základní znalost oblasti aktivit, spojených s motivací a řídícími činnostmi a vedením pracovníků, komerčních i nekomerčních organizací;
 • kompetence využívat vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia pro aktivní využívání online i offline médií v procesu plánování a řízení praktických aktivit marketingové komunikace v podniku či neziskové organizaci.

Odborná profilace rovněž umožní absolventům uplatnění nejen v komerčních subjektech, ale i v orgánech neziskových organizací, občanských sdružení, ve státní správě a samosprávě na pracovních pozicích, souvisejících s problematikou komunikace jak vnější, tak i vnitřní. V předkládaném studijním programu je také kladen značný důraz na využívání nových technologií v komunikaci.

Relevantní charakteristické profese:

 • malý a/nebo střední podnikatel v oblasti marketingových komunikací,
 • pracovník v komerčních subjektech řídící obchodní či marketingové aktivity firmy,
 • marketér ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • obchodní zástupce ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • pracovník samosprávného úřadu (kraj, město/obec) odpovědný za komunikaci úřadu,
 • manažer/pracovník neziskových organizací odpovědný za komunikaci instituce,
 • pracovník školy či jiné vzdělávací instituce odpovědný za komunikaci školy s veřejností,
 • člen/pracovník politické strany/hnutí odpovědný za komunikaci s veřejností,
 • pracovník organizace odpovědný za správu webových stránek, přípravu propagačních materiálů firmy, odpovědný za vnitřní komunikaci a teambuilding organizace, přípravu komunikace firmy v B2B prostředí (výstavy, veletrhy) atd.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít