Podnikání a management

Charakteristika oboru:

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu firem. Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. Na rozdíl od bakalářského studia, kde absolventi jsou připravovány ke zvládnutí spíše taktických úkolů na úrovní nižšího a středního managementu, navazující magisterský studijní program připravuje absolventa i ke strategickému řízení společnosti, a za tímto účelem formuje u absolventa silný teoretický a praktický základ, a praktické schopnosti pro komplexní strategické a taktické řízení společnosti. Oproti bakalářskému studiu je důraz kladen na vytvoření solidního teoretického zázemí, které vychází nejen z domácích zdrojů, ale ve významné míře ze zahraničních (i cizojazyčných) pramenů.

PROČ Podnikání a management na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Kreativita v reklamě, Podnikavost, životní styl a etika v podnikání).
 • Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.
 • Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.
 • Důraz na inovační myšlení a kreativitu.
 • Dobře vyvážený poměr mezi hard a soft skills.
 • Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i   kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční (Praha, Ostrava) + Kombinovaná (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: http://www.vspp-international.com//kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí

 • Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.
 • Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

 

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Co budete umět

Cílem studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích samostatných podnikatelů, manažerů všech stupňů managementu, včetně nejvyššího korporátního managementu, a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru, schopných zvládat strategické úkoly minimálně v oblastech:

 • založení a řízení podnikatelských subjektu všech vlastnicko-právních forem,
 • středního a vyššího managementu podniku, včetně úrovně strategického managementu,
 • strategického a operativního marketingu,
 • strategického ekonomického a finančního řízení,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná strategická rozhodnutí týkající se klíčových procesů podniku,
 • samostatně rozhodovat v oblasti strategického managementu a marketingu, financí, investic, inovací a strategií v kontextu širší společenské odpovědnosti,
 • efektivně komunikovat v národním i mezinárodním prostředí ve vazbě na regionální specifika podnikání a jednotlivé segmenty podnikání,
 • pozitivně ovlivňovat týmy a jednotlivce konkrétními taktikami a přístupy i osobním příkladem,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji a rozvoji členů týmů.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • kriticky porovnat standardní pokročilé ekonomické modely, klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a aplikovat je v praxi,
 • vysvětlit nástroje strategické analýzy podniku a předpoklady tvorby strategie podniku včetně jejího úspěšného uplatnění,
 • tvořit a implementovat strategii podniku,
 • identifikovat a rozvíjet konkurenční potenciál podniku,
 • využívat moderní nástroje financování podniku, řízení podnikových a finančních rizik a koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení,
 • strategický samostatně řídit a optimalizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat finanční prostředky v podnikání,
 • vysvětlit a implementovat postupy a metody manažerského výkaznictví v podniku,
 • popsat a aplikovat legislativní rámec v oblasti pracovního, obchodního a závazkového práva,
 • vyhotovit základní právní dokumenty v pracovněprávních vztazích,
 • řídit obchodně-závazkové a pracovněprávní vztahy v podniku,
 • analyzovat konkurenční prostředí,
 • rozvíjet inovační aktivity podniku včetně sestavení a implementace inovačního projektu,
 • rozhodovat o vhodných formách vstupu na zahraniční trhy,
 • optimalizovat komunikační nástroje na základě komunikačního auditu podniku,
 • používat jednotlivé strategie péče o zákazníka a jednotlivé způsoby vytváření vztahu se zákazníky s využitím komunikačních technologií, zejména CRM,
 • řídit zásobovací a výrobní procesy s rutinním využíváním moderních logistických metod a technik řízení,
 • využívat informační nástroje a aplikovat je při taktickém a strategickém řízení podniku,
 • aplikovat metody datové analytiky v praxi.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer středního a vrcholového managementu,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník v podnikatelském sektoru,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník ve veřejném sektoru,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti marketingu a obchodu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví, controllingu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti řízení rizik,
 • manažer v oblasti mezinárodního podnikání,
 • projektový manažer inovací.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít