Lektoři

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je advokátem – specializuje se na trestní řízení proti fyzickým a právnickým osobám.. Specializuje se rovněž na otázky spojené s trestní odpovědností právnických osob včetně školení v této oblasti a tvorbu a realizaci Compliance programů. V roce 2014 byla vydána jeho monografie právě na téma Trestní odpovědnost právnických osob (Aleš Čeněk). Je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic – např. Kriminologie (Wolters Kluwer, 2014) či Trestní právo hmotné (Wolters Kluwer, 2016), komentáře k Trestnímu řádu (Wolters Kluwer, 2017) či publikace Dopravní právo (C. H. Beck, 2016).

JUDr. Jaromír Císař

Jaromír Císař je společníkem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Kromě praktických právních otázek, zejména z oblasti obchodního a insolvenčního práva, se věnuje právním dějinám a ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. Není pouze advokátem, ale také insolvenčním správcem a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přednáší dějiny práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, je autorem řady odborných publikací, právnických učebnic a pravidelně publikuje odborné texty a vystupuje na odborných konferencích.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Prof. Gerloch je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1978). Ve stejném roce obdržel titul JUDr. V roce 1981 získal titul kandidáta právních věd. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor teorie státu a práva, v roce 2001 profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie práva.
Je vedoucím Katedry teorie práva a právních učení a vedoucím Katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší předměty teorie práva a ústavní právo. Externě přednáší též na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, jakož i na Policejní akademii ČR.
V letech 2006 až 2014 byl děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády. Je rovněž členem rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a členem přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy. Místopředseda Českého sdružení Mezinárodní asociace pro právní a sociální filozofii, člen vědeckých a redakčních rad.
Publikoval více než 170 vědeckých a odborných publikací v oblasti teorie práva, právní filosofie, státovědy, politologie a ústavního práva, mj. autor Teorie práva (7. vydání v roce 2017) a spoluautor Ústavního systému ČR (s J. Hřebejkem a V. Zoubkem, 5. vydání v roce 2013).
Působí také jako advokát, v právní praxi se zaměřuje na zastupování před Ústavním soudem České republiky. Významnou část jeho praxe představuje expertizní činnost.

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Tomáš Gřivna absolvoval Policejní akademii ČR (titul Bc.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které postupně získal tituly iuris doctoris (JUDr.), philosophia doctor (Ph.D.). V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působí nadále jako pedagog.
Po úspěšném složení advokátních zkoušek se stal nejprve samostatným advokátem, nyní je společníkem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o., kde se věnuje výlučně trestnímu právu, včetně trestní odpovědnosti právnických osob a tvorby compliance programů.
Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků u nás i v zahraničí. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, k zákonu o obětech trestných činů, trestnímu řádu a trestnímu zákoníku. Je členem edičních rad několika časopisů, např. Trestní právo či Jurisprudence.
Zároveň působí jako předseda komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Je činný i v rámci České advokátní komory jako člen Sekce pro trestní právo, zkušební komisařem pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti a člen Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti.

JUDr. Helena Chaloupková

Helena Chaloupková se odborně zaměřuje na mediální právo a právo duševního vlastnictví.  Je absolventkou Právnické fakulty UK, advokátkou a jako pedagog působila na řadě veřejných i soukromých vysokých škol. Absolvovala mezinárodní postgraduální program zaměřený na sociologii médií, hlavním tématem její práce je svoboda projevu a její limity.    V současnosti působí na Fakultě sociálních studií UK, Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů a Vysoké škole podnikání a práva.  Je autorkou a spoluautorkou odborných publikací z oblasti mediálního práva a autorského práva vydávaných ve vydavatelství C.H.Beck.

Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Daniel Patěk je členem katedry obchodního práva Právnické fakulty University Karlovy (od r. 2005). Pravidelně vyučuje obchodní právo na dalších vysokých školách (Panevropská vysoká škola, Vysoká škola finanční a správní, Vysoká škola podnikání a práva). V letech 2004 až 2010 vykonával advokacii se zaměřením na obchodní právo. V letech 2008 až 2013 byl členem komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo. V letech 2010 až 2013 působil jako asistent soudců Nejvyššího soudu v rámci senátu č. 29 (obchodní společnosti a směnky). Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky, právo obchodních společností a smluvní pokuta.

Mgr. Markéta Šlejharová

Markéta Šlejharová je advokátkou v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a zároveň působí jako doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého doktorského studia se na katedře občanského práva zabývá především civilním právem procesním, nadto se v praxi věnuje též trestnímu právu procesnímu, compliance programům, trustům a nadacím. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně absolvovala zahraniční studijní stáž na německé univerzitě Georg-August-Universität Göttingen. Pravidelně publikuje v odborných periodicích a je přispěvatelkou na odborných konferencích.

Mgr. et Mgr. Jan ŠMEJKAL

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze učitelství D-OV pro ZŠ a SŠ
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda
Výuková činnost v oboru dějiny státu a práva, ústavního práva evropských zemí a USA na Mezinárodním institutu podnikatelství a práva
Výuková činnost v oboru PRÁVO, SPRÁVNÍ PRÁVO, PRACOVNÍ PRÁVO na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě, (Katedra občanské výchovy a filozofie výchovy),
Výuková činnost v oboru TEORIE PRÁVA na Vysoké škole podnikatelství a práva
CIVILNÍ POZOROVATEL VOLEB v Gruzii v roce 2012 v rámci mezinárodní mise Institutu po demokracii ve východní Evropě
Zpracovatel odborných recenzních posudků učebnic pro ZŠ a SŠ pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Od 2017 advokát
2008 vedoucí vnitřního oddělení MINISTERSTVA VNITRA odboru archiv bezpečnostních složek
Od 2012 do současnosti člen správního senátu Komise Ministerstva vnitra pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
Od 2019 člen Rozkladové komise Ministerstva vnitra

JUDr. Bořivoj Šubrt

Absolvent Právnické fakulty UK Praha, narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva a pracovnělékařských služeb. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce (2003 až 2006) a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2010 až 2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur, externě i na některých univerzitách.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít