Studijní moduly a workshopy

PRÁVO V MANAŽERSKÉ PRAXI

Moduly obsahují s výjimkou úvodního workshopu vždy 8 hodin přímé výuky. Závěrečný modul je věnován prezentacím závěrečných písemných prací.
VÝUKA VŽDY V SOBOTU V PROSTORÁCH VŠO, SPÁLENÁ 14, PRAHA 1
OD 9.00 DO 16.30 HODIN,
výuka dopoledne 9.00 – 10.30, 20 min coffee break, 10.50 – 12.20, oběd 12.20 – 13.30 hodin, výuka odpoledne 13.30 – 15.00, 20 minut coffee break, 15.20 – 16.50 hodin.

ÚVODNÍ WORKSHOP + ÚVOD DO SYSTÉMU PRÁVA (8)

17. 10. 2020,  8.30 – 9.15 workshop, 9.30 – 17.20 společenská část

garanti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Mgr. Michal Pokorný

Seznámení se studiem a jeho koncepcí. Představení garanta studijního programu doc. JUDr. Daniela Patěka, Ph.D. a lektorů. Prvotní informace a doporučení pro efektivní studium, kontinuální práci na písemných projektech a postupné zpracování závěrečné práce během studia. Vzájemné seznámení studentů v rámci společenské neformální části za přítomnosti vedení školy, garanta a lektorů.

Seznámení se systémem práva (kontinentální x anglosaské, soukromé x veřejné), s veškerými podstat-nými právně relevantními skutečnostmi jako východiskem pro další studium. Postavení národního práva v kontextu práva EU. Charakteristika nejdůležitějších právních odvětví.

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO A PREVENCE VZNIKU POHLEDÁVEK (8)

21. 11. 2020

garant: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.

Závazkové právo v kontextu soukromoprávní úpravy, smlouva jako nejčastější důvod vzniku závazku, solidární závazky, předsmluvní odpovědnost, změna okolností, neúměrné zkrácení, lichva, základní principy náhrady újmy v soukromém právu, prevence vzniku škod.

VYMAHATELNOST PRÁVA (8)

19. 12. 2020

garant: JUDr. Jaromír Císař a advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný

Osvětlení možností, které nám poskytuje právní řád se zaměřením na prevenci (bezvadnost a úplnost smluvních podkladů). Systém justice – soudy, státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení. Alternativní možnosti (mediace) řešení sporů. Několik poznámek k insolvenčnímu řízení. Zastoupení advokátem, právní služba ve firmě a možnosti její organizace.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (8)

6. 2. 2021

garanti: JUDr. Helena Chaloupková, Mgr. et. Mgr. Jan Šmejkal

Ochrana důvěrných informací (obchodní tajemství, know-how) ve smlouvách, při akvizicích (due diligence) a ve vtahu k zaměstnancům, ochrana osobních údajů (včetně GDPR), z pohledu vnitřní činnosti firem, prodeje zboží a poskytování služeb a v rámci obchodních vztahů.
Ochrana pověsti právnické osoby a ochrana osobnosti v mediální a marketingové komunikaci.
Mediální komunikace, firemní komunikace navenek, vystupování osob na veřejnosti (tiskové konference, sdělovací prostředky). Marketingová komunikace, způsoby obchodních sdělení (reklama, sponzorování, umístění produktu).

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (8)

6. 3. 2021

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Obchodní společnosti jsou právním konstruktem (druhem právnických osob), jehož prostřednictvím je umožněno efektivně provozovat podnikatelskou činnost. Osoby se v nich mohou sdružovat za společným (podnikatelským) cílem a příslušná právní úprava nabízí jednotlivá schémata, která zabezpečí řádné fungování obchodní společnosti, tj. spolupráci jejích společníků a kompetentní a zodpovědnou správu jejích záležitostí. Tento ideál je samozřejmě v konkrétních právních normách a v praxi obtížné sledovat a zcela naplnit. V rámci výkladu proto budou analyzovány nové instituty práva obchodních společností, vykládány problematické aspekty regulace činnosti obchodních společností a prezentována aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

POVINNOSTI MANAŽERA V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ (8)

10. 4. 2021

garanti: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Oblast pracovního práva je nedílnou součástí managementu. Rámcová znalost tohoto oboru práva, je tak elementární součástí komplexu znalostí, bez kterých nelze úspěšně řídit společnost. V rámci tohoto pracovněprávního bloku, si osvojíte znalost praktické aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v pracovněprávních vztazích. Zejména, jednání před vznikem pracovního poměru a jeho sjednání, změny a rozvazování pracovního poměru, dále některé otázky týkající se dovolené, překážek v práci a náhrady újmy.

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MANAŽERA A FIRMY (8)

15. 5. 2021

garanti: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Znalosti základů trestní odpovědnosti obchodních společností i fyzických osob jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí manažerských funkcí bez vystavování se zbytečným rizikům případného trestního stíhání. Poslední novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob tuto oblast výrazně modifikovala, když na jedné straně rozšířila až na několik výjimek možnost trestního postihu na prakticky všechny trestné činy, na straně druhé umožnila za splnění určitých podmínek se trestní odpovědnosti zprostit. Jaký způsobem je v tomto ohledu vhodné postupovat a jaká preventivní opatření se v praxi osvědčují, bude obsahem výkladu této velmi aktuální problematiky.

STÁTNÍ A EVROPSKÁ REGULACE PODNIKÁNÍ (8)

5. 6. 2021

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Svobodný rozvoj podnikatelské činnosti představuje významný pilíř současné společnosti. Právo pod-nikat je důležitým právem chráněným i v rovině ústavní. Přesto má toto právo řadu regulačních limitů. Ochrana konkurenčního prostředí, ochrana zájmů spotřebitelů a jiných zákazníků a ochrana osob, které s podnikateli uzavírají různorodé smlouvy, si vyžádaly přijetí a uplatňování předpisů, jež stanoví meze soutěžnímu chování podnikatelů (soutěžní právo) a které modifikují obecné smluvní právo, zejména limitují smluvní volnost stran ve prospěch zvýšené ochrany osob, s nimiž podnikatelé vstupují do závazku (zvláštní regulace obchodních závazků). Regulační rámec podnikání v ČR je přitom silně ovlivněn právem evropským, které stanoví podnikatelské volnosti nepřekročitelné meze, ale zároveň i vytváří chráněný prostor pro rozvoj podnikatelské činnosti, do něhož nemůže národní zákonodárce svévolně zasahovat.

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP

5. 6. 2021

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Závěrečný modul uzavírá odborné moduly prezentací závěrečné písemné práce, v rámci, které bude student – autor upozorněn na případné chyby věcné i formální povahy, včetně návrhu, jak je odstranit. Zároveň mu bude doporučen postup vedoucí k úspěšnému ukončení studia odevzdáním práce splňující všechny požadavky kladené na program LL.M. ze strany VŠPP. Prezentace prací proběhne před lektory a vedením školy.

ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ A UKONČENÍ STUDIA

8. 8. 2021 – Odevzdání závěrečné práce v elektronické podobě

23. 8. 2021 – Odevzdání závěrečné práce v tištěné podobě

Září 2021 – Ukončení studia

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít